Ustalenie wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik operacji finansowych to różnica pomiędzy przychodami z operacji finansowych (przychody z tytułu udziału w innych firmach, odsetki od udzielonych kredytów itp.) a kosztami operacji finansowych. Kosztami operacji finansowych są na przykład odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizje bankowe. Wynik operacji nadzwyczajnych to różnica pomiędzy zyskami nadzwyczajnymi, a stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne są finansowymi skutkami zdarzeń, występujących sporadycznie, i są nieprzewidywalne, np. wypadki losowe – powódź, pożar, kradzież. Wynik finansowy brutto ulega pomniejszeniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, z których najważniejszy jest podatek dochodowy. Do obowiązkowych rozliczeń należą też wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i spółek skarbu państwa do budżetu państwa. Po tych odliczeniach otrzymamy wynik finansowy netto, czyli zysk netto. Zysk netto może być dzielony na różne cele. Część zysku neto podmioty gospodarcze przeznaczają na rozwój, część na premie, część do podziału dla wspólników, czy akcjonariuszy. Podział zysku netto zależy od formy organizacyjno-prawnej podmiotu (przepisy prawne regulujące funkcjonowanie podmiotu określają obligatoryjne i fakultatywne odpisy z zysku netto) oraz od samodzielnej decyzji organów jednostki gospodarczej.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.