Różne instrumenty finansowe

Różne instrumenty finansowe

Jeśli chodzi o instrumenty finansowe to są to kontrakty, w wyniku których u jednej ze stron powstają aktywa a u drugiej zobowiązania. Instrumenty można podzielić ze względu na kryterium czasu. Mogą one być krótkoterminowe, średnioterminowe, a także długoterminowe. Warto wiedzieć, że pojęcie instrumentów finansowych obejmuje między innymi papiery wartościowe. Papiery wartościowe są dokumentami, które ucieleśniają prawa majątkowe. Jeśli utracimy taki dokument to wówczas utracimy uprawnienia. W Polsce papierami wartościowymi nazywa się między innymi akcje, prawa poboru, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje oraz listy zastawne. Instrumentami finansowymi są także instrumenty, które nie są papierami wartościowymi. Do nich można natomiast zaliczyć tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty. Są nimi także inne instrumenty, dla których bazowym instrumentem są papiery wartościowe, waluta lub też stopa procentowa. Innymi instrumentami finansowymi są także kontrakty terminowe, niedopuszczone do obrotu swapy, opcje. Oprócz tego wymienić można tutaj również instrumenty pochodne, które dotyczą przenoszenia ryzyka finansowego oraz kontrakty na różnicę. Także stawki frachtowe, uprawnienia do emisji można nazwać instrumentami finansowymi.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.