Podział czynników wytwórczych

Podział czynników wytwórczych

Każda firma do prowadzenia działalności potrzebuje licznych środków – zasobów. Te zasoby to maszyny, woda, urządzenia, oprogramowania komputerowe, patenty, pracownicy i pieniądze. Najogólniej można powiedzieć, że w trakcie prowadzenia działalności firma korzysta z zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich i naturalnych. Zasoby ludzkie stanowią ludzie, ich wiedza, predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane w procesie pracy. Zasoby naturalne są darem natury, utożsamiane są ze środowiskiem naturalnym, np. ziemia uprawna, ciepło słoneczne. Niektóre z tych zasobów mogą być odnawialne i nieodnawialne. Zasoby rzeczowe to środki materialne wykorzystywane w procesie wytwarzania dóbr i świadczenia usług przez człowieka. Są wśród nich maszyny i urządzenia, hale fabryczne i narzędzia. Są też przedmioty pracy – czyli surowce, materiały oraz ziemia, na które oddziałujemy w procesie pracy. Zasoby finansowe jednak są to środki pieniężne i papiery wartościowe, za które w każdej chwili można kupić inne zasoby, np. naturalne, czy rzeczowe. Te cztery grupy czynników wytwórczych są niezbędne do produkcji dóbr i usług. Aby jednak je wyprodukować, należy w większości przypadków wziąć kredyt na pokrycie wszelkich należności powstałych w toku produkcji, a także pokryć koszty wynagrodzeń pracowniczych, czy również oprogramowani komputerowych, bądź patentów.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.