Ocena zdolności kredytowej firmy

Ocena zdolności kredytowej firmy

Do oceny zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa gospodarczego powszechnie stosowane są podstawowe mierniki finansowe. Tymi wskaźnikami są między innymi wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania oraz wskaźniki oceny zadłużenia. Wskaźniki rentowności to mierniki obrazujące zdolność firmy do generowania zysku. Taki wskaźnik informuje, jaki jest udział zysku netto, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Wskaźniki płynności to mierniki obrazujące zdolność firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, a więc informuje zdolność podmiotu do spłaty krótkoterminowych zobowiązań z zasobów obrotowych. Natomiast wskaźniki sprawności działania charakteryzują efektywność wykorzystania składników na poziomie sprzedaży. Ostatni wskaźnik, zwany wskaźnikiem oceny zadłużenia to mierniki ukazujące strukturę finansowania majątku jednostki oraz jej zdolność do obsługi zadłużenia. Informuje on, w jakim stopni firma finansuje swój majątek kapitałem własnym. Badanie zdolności kredytowej, oparte na analizie wskaźnikowej, wymaga sporządzania przez kredytobiorcę skomplikowanych sprawozdań finansowych. Większość kredytobiorców to małe formy, które nie muszą, a często nie potrafią sporządzać takich sprawozdań. Coraz częściej zdolność kredytową bada się na podstawie wykazanych dochodów, powiększonych o wliczoną w koszty amortyzację.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.