Majątek trwały, a kredyty

Majątek trwały, a kredyty

Majątek trwały obejmuje te środki gospodarcze, które są trwale zaangażowane w przedsiębiorstwie, dłużej niż jeden rok. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują przede wszystkim środki trwałe, środki trwałe w budowie, a także zaliczki na środki trwałe w budowie. Środki trwałe to środki o przewidywalnym okresie użytkowania dłużej niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Są to w szczególności: nieruchomości, np. grunty, budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania oraz koszty poniesione w bieżącym okresie. Do tej grupy zalicza się np. wartość firmy, prawa majątkowe, licencje, patenty, znaki towarowe, koszty zakończonych prac rozwojowych. Inwestycje długoterminowe natomiast obejmują składniki majątku nabyte na okres dłuższy niż jeden rok w celu osiągnięcia korzyści, wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend i innych pożytków. Zalicza się do nich nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe papiery wartościowe, a także udzielone pożyczki i udziały w innych jednostkach gospodarczych, takie jak banki.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.