Majątek obrotowy i cykl obrotowy środków obrotowych

Majątek obrotowy i cykl obrotowy środków obrotowych

Zapasy to rzeczowe składniki majątku obrotowego, na które składają się materiały, półprodukty, a także produkty w toku, produkty gotowe, towary i zaliczki na dostawy. Natomiast należności krótkoterminowe to kwoty pieniężne należne przedsiębiorstwu od osób trzecich, takich jak banki i osoby fizyczne, jeżeli okres ich spłaty jest krótszy niż jeden rok. Są to głównie środki pieniężne, które należą do przedsiębiorstwa za sprzedane wyroby gotowe lub wynikają z rozliczeń z pracownikami, urzędem skarbowym lub instytucjami ubezpieczeniowymi. Inwestycje krótkoterminowe natomiast obejmują np. udziały, akcje, udzielone pożyczki, środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Majątek obrotowy tworzą te składniki, które nie mają charakteru trwałego, są w ciągłym ruchu i ciągle się zmieniają, przechodząc z jednej postaci w drugą, stosownie do procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. W przedsiębiorstwie przemysłowym na przykład za pieniądze kupowane są materiały i surowce. W wyniku procesu produkcji z surowców i materiałów otrzymuje się wyroby gotowe, po których sprzedaży firma może otrzymać pieniądze. Ponieważ surowce i materiały sukcesywnie są zużywane w toku produkcji, za pieniądze ze sprzedaży wyrobów gotowych kupowane są ponownie. Z uwagi jednak na ciągłość procesu gospodarczego, ruch środków obrotowych jest nieustanny. Możemy zatem mówić tutaj o rotacji środków obrotowych.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.