Majątek i kapitał podmiotu gospodarczego

Majątek i kapitał podmiotu gospodarczego

Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej niezbędny jest kapitał za który firma nabywa odpowiednie środki gospodarcze. Środki te to zarówno budynki, materiały jak i papiery wartościowe, patenty, licencje, oraz środki pieniężne. Ogół tych środków (materialnych i niematerialnych) stanowi majątek podmiotu gospodarczego. Kapitał informuje o źródłach finansowania majątku, czyli o tym, kto wyposażył firmę w odpowiednie środki gospodarcze. Majątek przedsiębiorstwa można klasyfikować według sposobu przekształcania go w pieniądz, czyli możliwości tzw. płynności. W oparciu o to kryterium wyróżniamy majątek trwały i obrotowy. Do majątku trwałego należą rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Natomiast do majątku obrotowego należą zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Kapitały podmiotu gospodarczego dzielimy na własne i obce. Kapitały własne stanowią równowartość tych elementów majątku, które są jego własnością. Natomiast kapitały obce stanowią równowartość tych elementów majątku, które znajdują się w dyspozycji przedsiębiorstwa, ale są własnością innych podmiotów, np. banków, osób fizycznych. Do tej grupy należą kredyty, pożyczki, zobowiązania wobec pracowników itp.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.