Inwestycje finansowe i ich rodzaje

Inwestycje finansowe i ich rodzaje

Warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku jest stałe dostosowywanie się produktu do zmieniających się wymagań rynku. Aby nie dać się wyprzedzić konkurencji, przedsiębiorstwo musi inwestować. W zależności od przedmiotu inwestycji, wyróżniamy inwestycje finansowe, rzeczowe i niematerialne. Inwestycje finansowe to inwestycje, których podmiotem są instrumenty finansowe. Inwestor może wybrać formę inwestycji w zależności od planowanego okresu zamrożenia środków. Inwestycje finansowe możemy zatem podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe. Inwestycjami krótkoterminowymi są między innymi lokaty bankowe, jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz bony skarbowe. Natomiast inwestycjami długoterminowymi są akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych akcji i obligacji, a także certyfikaty funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych. Krótkoterminowe formy inwestycji mają tą zaletę, że z dużą pewnością można określić kwotę, jaka moglibyśmy otrzymać w momencie wycofania własnych środków. Wadą długoterminowych inwestycji finansowych jest zatem to, że długoterminowe instrumenty maja z reguły bardzo wysokie stopy zwrotu i obarczone są wyższym ryzykiem. Dlatego tez przedsiębiorcy niezwykle bronią się od tego rodzaju zaciągania zobowiązań.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.