Formy i rodzaje leasingu

Formy i rodzaje leasingu

Leasing jest transakcją, w której może brać udział znaczna liczba osób, a nawet i jedna. Z tego względu leasing możemy podzielić na bezpośredni oraz pośredni. Pierwszy z nich może być zawarty, gdy osoba proponująca taką umowę, np. producent jakiegoś dobra, podpisuje ją w osobą, która będzie korzystać z tego dobra, czyli bezpośrednim użytkownikiem rzeczy określonej w umowie. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku leasingu pośredniego. Taka umowa jest zawierana przy pomocy osób trzecich występujących miedzy producentem danego dobra, a jego użytkownikiem. Tymi osobami mogą być wszelkie firmy, które w sposób profesjonalny zajmują się pośrednictwem w tejże transakcji. Jednak leasing może przybierać różne formy. Na przykład, jeżeli przedmiotem leasingu jest korzystanie z obiektu, leasingobiorca ma obowiązek płatności w określonym terminie rat, na które składają się między innymi składnik kapitałowy, który obrazuje, jaka jest faktyczna wartość użytkowanego obiektu, a także składnika odsetkowego, które stanowi wynagrodzenie dla osoby, która proponuje umowę leasingową. Możemy wyróżnić także leasing finansowy i operacyjny. Do leasingu finansowego zalicza się każdą umowę, według której jednostka oddaje do używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania danej rzeczy na określony w umowie czas. Natomiast leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie środka trwałego.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.