Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych

Wartość środka trwałego w momencie oddania go do użytkowania nazywamy wartością początkową. Wartość początkowa (brutto) środka trwałego to wartość odpowiadająca sumie faktycznie poniesionych kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem tych obiektów. Wartość początkowa środków trwałych ulega stopniowemu zmniejszeniu w wyniku ich zużycia fizycznego i ekonomicznego. Równowartość zużycia środków trwałych zmniejszającego ich wartość początkową nazywamy umorzeniem środków trwałych. Równowartość zużycia środków trwałych wliczana w koszty firmy to amortyzacja środków trwałych. Wartość początkowa pomniejszana o dotychczasowe umorzenie stanowi wartość netto (czyli bieżącą) środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane są drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Wysokość rocznej stawki amortyzacji ustala się na podstawie przewidywalnego okresu użytkowania danego środka trwałego w latach. Należy zauważyć, że roczna kwota odpisu amortyzacyjnego zależy od wielu czynników, a między innymi od wartości początkowej danego i badanego środka trwałego, a także zależy to od rocznej stawki amortyzacji tego środka. Ważną rzeczą, która należy zaznaczyć jest fakt, że miesięczny odpis amortyzacyjny jest ilorazem rocznego odpisu, a także 12 miesięcy.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.